ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Сóì äóíäûí îéн ангиас 2017 онд 335300 тарьц суулгацыг суулган үржүүлж байна

2018-06-12 14:15

ªâºðõàíãàé àéìãèéí Сóì äóíäûí Îéн ангийн 2017 îíû үйл ажиллагааны òàéëàíг Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 149 дугаар захирамжаар Сум дундын Ойн ангийг Бат-Өлзий суманд байгуулж, Бат-Өлзий, Хужирт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан, Хархорин, Бүрд, Есөн-Зүйл, Хайрхандулаан, Нарийнтээл сумдын 175209 га талбайн ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглах үүрэг хариуцлагыг ноогдуулсан байна.

2017 онд мод үржүүлгийн газарт 1-3 насны 300 гаруй мянган шинэс, 1000 бургас, 300 улиас, шар хуайс 6 мянга, хайлаас 8 мянга буюу нийт 335300 ш тарьц суулган  ургуулж байгаа аж.

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ýðчèìæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж, хóóðàéøèëò èõòýé ¿åä  гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай ãàðûí àâëàãа, ñýðýìæë¿¿ëãèéã áàãèéí õóðàë, àéë ºðõººð тараажээ.

Мөн өнгөрсөн онд ÁÎАЖß , Шинжлэх ухааны академийн Биологийн хүрээлэнгийн судалгааны áàãтай хамтарч, дөрвөн ñóìûí 70 мянган га талбайд òàðõàëòûí ñóäàëãààíû àæèë ã¿éöýòãýсэн байна.

Б.Батчимэг

2018-06-12 14:15

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд